Пользовательский поиск

Книга К истории экономического развитие Голландии в XVI-XVIII веках. Переводчик: Сегаль М. Н.. Страница 98

Кол-во голосов: 0

Een kort en onparteijdig Woord over ‘slands toestand, over bezuiniging, reductie van nenten etc. Groningen 1843.

Ehrenberg, R., Die Amsterdamer Aktienspekulation ira 17. Jahrhundert. Jahrb. f. Nationalokonomie u. Statistik, 3. Folge, Bd. 3. 1892.

— Das Zeitalter der Fugger. Geldkapital und Kreditverkehr im 16. Jahrhundert. 2 Bde. Jena 1896.

Eisfeld, C, Das niederlandische Bankwesen. 2 Teile. VGravenhage 1916.

Elberts, W. A., Historische Wandelingen in en om Zwolle. Zwolle 1890.

Elias, J. E., Contract tot oprichting van een Zweedsch factorie-comptoir te Amsterdam in 1663. Bijdragen en Mededeel. XXIV. 1903.

— De Vrosdschap van Amsterdam 1578–1795. 2 Deelen. Haarlem 1903/05.

— Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog. 2 Deelen. ‘s-Gravenhage 1920.

— Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen. Bijdr. v. vad. geschiedenis, V. Resks, 8/9. Deel. 1921/22.

— Geschiedenis van het Amsterdamsche regentenpatriciaat. 2. omgewerkte druk van de inleiding tot “De Vroedschap van Amsterdam”. ‘s-Gravenhage 1923.

— De postmeester Jacob Quack. Rotterd. Jaarboekje 1925.

Elzinga, S., Het voorspel van den oorlog van 1672. De economisch-politieke betrekkingen tusschen Frankrijk en Nederland in de jaren 1660–1672. Haarlem 1926.

Erdmannsdorffer, В., Urkunden und Aktenstücke z. Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd. 4. Berlin 1867.

Eversmann, F. A. A., Technologische Bemerkungen auf einer Reise durch Holland. Freyberg u. Annaberg 1792.

Everwijn, J. C. A., Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. 3 deelen. ‘s-Gravienhage 1912.

Falck, A. R., Gedenkschriften. Uitgegeven door H. T. Colenbrander. (Rijksgeschiedk. Publ. Kleine Serie 13.) ‘s-Gravenhage 1913.

Falkenburg, Ph., Armengesetzgebung in den Niederlanden. Handworterb. d. Staatswiss., 3. Aufl., Bd. II.

Fokker, G. A., Geschiedenis der loterijen in de Nedqrlanden. Amsterdam 1862.

Franck, G., Niederlandisch-Indien eine Finanzquelle fur das Mutterland. Finanzarchiv, 28. Jahrg. Stuttgart u. Berlin 1911.

Frost, J., Agrarverfassung und Landwirtschaft in den Niederlanden. Berlin 1906.

— Flachsbau und Flachsindustrie in Holland, Belgien und Frankreich. (Berichte über Landwirtschaft, herausg. im Reichsamt d. Innern, H. 9.) Berlin 1909.

Fruin, R., Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog 1588–1598. 2 deelen. Leyden 1856/58.

— Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitg. door H. T. Colenbrander. ‘s-Gravenhage 1901.

Galland, G., Der Große Kurftirst und Moritz von Nassau. Frankfurt a. M. 1893.

Gardiner, S. R., History of the commonwealth and protectorate, vol. I. London 1894.

Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824–1924. Amsterdam 1924.

Geering, Т., Die Entwicklung des Zeugdrucks im Abendland seit dem XVII. Jahrhundert. Vierteljahrsschrift f. Soz. u. Wirtschaftsgeschichte 1. 1903.

Geiser, W., Die Islandfischerei und ihre wirtschaftsgeographische Bedeutung. Inaug.-Diss. (Münster). Berlin 1918.

Gelder, H. E. van, Gegevens betr. de haringvisscherij op het einde der 16e eeuw. Bijdr. en Mededeel. XXXII, 1911.

— De Haagsche Porceleinfabriek, Die Haghe Jaarboek 1914/15.

— Haagsche Cohieren I. (1627); II. 1674. Die Haghe Jaarboek, S. 9ff. 1914/15.

— Scheepsrekeningen van enkele der vroegste Guinea-Vaarten. Econ.-Histor. Jaarb. II. 1916.

— Een loterij in 1605. Jaarboek die Haghe. 1916.

— Zestiende-eeuwsche vracht-vaart-bescheiden. Eson.-Histor. Jaarb. III. 1917.

— Zestiende-eeuwsche koopmansbrieven. Econ.-Histor. Jaarb. V. 1919.

— Gegevens omtr. den porceleinhandel der O. J. Compagnie. Econ,-Histor, Jaarb. X. 1924.

Gerritsen, C. V., De Nederlandsche Bank, haar verleden en haar toekomst. Amsterdam 1887.

Geschichte der Handelskammer zu Frankfurt a. M. (1707–1908). Frankfurt a. M. 1908.

Geуer, A. L. Das wirtschaftliehe System der Niederl.-Ostind. Kompanie am Кар der Guten Hoffnung 1785–1795. München u. Berlin 1923.

Geyl, P., De Oranjes en Antwerpen 1646–1650. Tijdschrift voor geschiedenis. 1925.

Briefwisseling tusschen de Gebroeders van der Goes (1659–1673) uitg. door C. J. Gonnet, Werken uitg. door het Histor. Genootschap, III. Serie, No. 10. Amsterdam 1899.

Gооl, H. G. van, Het zeeuwsche prijzenhof te Vissingen van de overgave van Middelburg tot na de pacificatie van Gent. Bijdragen v. vad. Geschiedenis, V. Reeks, 4. deel. 1917.

Gоrter, R. A. en Vries, C. W. de, Gegevens omtr. den Kinderarbeid in Nederland volgens de enqugtes van 1841 en 1860. Econ-Histor. Jaarb. VIII. 1922.

Ооsselin, E., Documents authent. et inedits p. s. a 1'histoire de la marine normande et du commerce rouermais pend. les XVIe et XVIIe siecles. Rouen 1876.

Gosses, J. H., en Japikse, N., Handboek tot de staatkundig'e geschiedenis van Nederland. ‘s-Gravenhage 1920.

Gothein, E., Rheinische Zollkongresse und Handelsprojekte am Ende des 17. Jahrhunderts. Beitriige z. Gesch. vornehmlich Kölns u. der Rheinlande. Köln 1895.

— Geschichtliche Entwicklung der Rheinschiffahrt im 19. Jahrhundert. Schriften d. Ver. f. Sozialpolitik, Bd. 101. Leipzig 1903.

Gоuw, J. ter, Geschiedenis van Amsterdam. Deel 3–6. Amsterdam 1883–1889.

Grabner, J., Ober die Vereinigten Niederlande. Briefe. Gotha 1792.

Groeneveld-Meyer, W. L., Memorie betr. het. oprichten vah eene Bank voor de Nederl. West-Indische bezittingen van J. van den Bosch. Econ.-Histor. Jaarb. V. 1919.

Grоßmann, J., Die Amsterdamer Börse vor 200 Jahren. Haag 1876. Haberle, D., Auswanderung und Koloniegründungen der Pfalzer im 18. Jahrhundert. Kaiserslautern 1909.

Haepke, R., Der deutsche Kaufmann in den Niederlanden. Pfingstblatter d. Hans. Geschichtsvereins. VII. Leipzig 1911.

Haepke, R., Der Untergang der hansischen Vormachtstellung in der Ostsee (1531–1544). Hans. Geschichtsblatter. 1912.

— Niederlandische Akten vmd Urkunden zur Geschichte der Hanse urtd zur deutschen Seegeschichte. Bd. 2: 1558–1669. Lübeck 1923.

Haersolte. J. W. J. van, Onze visscherij op Noord- en Zuiderzee. Haarlem 1924.

Hagedоrn, В., Ostfrieslands Handel und Schiffahrt im 16. Jahrhuhdert. Abhandl. z. Verkehrs- u. Seegeschichte. Bd. 3. Berlin 1910 (Hagedorn I).

— Ostfrieslands Handel und Schiffahrt vom Ausgang des 16. Jahrhunderts bis zum Westfalischen Frieden (1580–1648). Abhandl. z. Verkehrs- u. Seegeschichte. Bd. 6. Berlin 1912 (Hagedorn II).

— Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis ins 19. Jahrhundert. Berlin 1914.

Halberstadt, A., Simon de Pool, een verdienstelijk makelaar in de 17. eeuw. 7. Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum. Amsterdam 1909.

Haller, Albrecht, Tagebücher seiner Reisen nach Deutschland, Holland und England 1723–1727. Herausgeg. von Hirzel. Leipzig 1883.

Hansen, J., Gustav v. Mevissen. 2 Bde. Berlin 1906.

Hasse, E., Geschichte der Leipziger Messen. Preisschr, d. Jablonowskischen Gesellsch. Nr. 25. Leipzig 1885.

Heetes, I. E., De afstand der Kaap de Goede Hoop aan Engeland in 1814. Histor. Leesboek. Haarlem 1911.

Heeringa, K., Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. Dee). 1, 2. ‘s-Gravenhage 1910, 1917.

— Uit de geschiedenis van Schiedam. Bijdragen v. vad. geschiedenis IV. Reeks, 10. deel. 1912.

Heim, H. I. van der, Het Archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius. 3 deelen. ‘s-Gravenhage 1867–1880.

Heinse, W., Reise nach Holland 1784. Sämtliche Werke, herausgeg. von Schüddekopf. Bd. 7.

Hen, J., De uitsluiting der Amsterdarnsche diamantbewerkers. Haarlem 1904.

Hоhlbaum, K., Komer Inventar. 2 Bde., 1571–1591. Leipzig 1896 и. 1903.

Hoeven, F. P. van der, Bijdrage tot de geschiedenis van (den Sonttol. Leyden 1855.

Hoffmann, W. J., Een Oud-Rotterdamsche Firma, I. F. Hoffmann en Zoonen 1734–1899. Rotterd. Jaarb. 1915.

Hogendorp, G. C. Grave v., Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, 10 deelen. ‘s-Gravenhage 1818–1825.

Hоnig, J., Geschiedenis der Zaanlanden, 2 deelen. Haarlem (1849).

Hооgendijk, A., De grootvischerij op de Noordzee. Haarlem 1893.

Hullu J. de, De porceleinhandel der Oost-Indische compagnie en Cornells Pronk als haar teekenaar. Oud-Holland 33, 1915.

Hülshof, A., Rostock und die nordlichen Niederlande vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. Hansische Geschichtsblatter, 1910. II.

Huffnagel, G. E., De Surinaamsche bacovencontracten. Econ.-Histor. Jaarb. IV. 1918.

Huisman, M., La Belgique commerciale sous l'Empereur Charles IV. La compagnie d'Ostende. Bruxelles-Paris 1912.

Jaeger, F. M., Over Johan Joachim Becher en zijne relaties met de Nederlanden. Econ.-Histor. Jaarb. V. 1919.

Jameson, J. F., Willem Usselinx. Papers of the American Historical Association. Vol. II, Nr. 3. New York u. London 1887.

Janssen van Raaij, H. L., Kroniek der Stad Haarlem. Haarlem (1894).

Japikse, N., De verwikkelingen tusschen de Republiek en Engeland van 1660 tot 1665. Proefschrift, Leiden 1900.

— Resolutien der Staten-Generaal van 1576–1609. Deel 1–8 (1576–1595). 's-Gravenhage 1915–1925.

Jets over de financiele aangelegenheden van het Rijk. ‘s-Gravenhage 1840.

Jonckers Nieboer, J. H. Geschiedenis der nederlandsche spoorwegen. Haarlem 1907.

Jonge, J. C. de, Nederland en Venetie. ‘s-Gravenhage 1852.

— Geschiedenis van het nederlandsche Zeewezen. 2. druk. Deel 3, 4. Haarlem 1860/1861.

Jorissen, Th., Napoléon I. et le roi de Hollande 1806–1813. La Haye 1868.

Italie, E., De Israelieten te Rotterdam voor en in 1812. Rotterd. Jaarboekje, 2. Reeks, I. 1913.

Jürgens, A., Zur schleswig-holstein. Handelsgeschichte des 16. u. 17. Jahrhunderts. Abhandl. z. Verkehrs- u. Seegeschichte. Bd. 8. Berlin 1914.

Kalkmann, Ph., Hollands Geldwesen im 19. Jahrmmdert. Jahrb. f. Gesetzgebung usw., herausgeg. von G. Schmoller. Jahrg. 25; Leipzig 1901.

Kemp, P. H. van der, Het Nederl.-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen. ‘s-Gravenhage 1913.

Kernkamp, G. W., De sleutels van de Sont. Haag 1890.

— Stukken over de Noordsche Compagnie. Bijdr. en Mededeel. XIX. 1898.

— Een contract tot slavenhandel van 1657. Bijdr. en Mededeel. XXII. 1901.

— Memorien van Ridder Theodorus Rodenburg betr. het verplaatsen van verschillende industrien uit Nederland naar Denemarken etc. (1621). Bijdr. en Mededeel. XXIII. 1902.

— Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemarken naar Arcbivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. ‘s-Gravenhage 1903.

— Brieven van Samuel Blommaert aan den Zweedschen Rijkskanselier Axel Oxenstierha 1635–1641. Bijdr. en Mededeel. v. h. Histor. Genoot-schap. 29. deel. Amsterdam 1908.

— Brieven van Louis de Geer 1618–1652. Bijdr. en Mededeel. v. h. Histor. Genootsch. 29. deel. Amsterdam 1908.

— Baltische Archivalia. Onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de duitsche Ostzeesteden ingesteld. Rijks geschiedk. publicatien. Kleine Serie. ‘s-Gravenhage 1909.

— De Droogscheerders-Synode. Een bijdrage tot de geschiedenis van de lakenindustrie in Holland in de 17е en 18е eeuw. Histor. Leesboek. 1911.

Кertesz, A., Die Textilindustrie samtlicher Staaten. Entwicklmig, Erzeugung usw. Braunschweig 1917.

Кielstra, R. E., Duitsche verkeerspolitiek en nederlandsche belangen. Proefschr. Leiden 1909.

— I. C, Wirtschaftliche und soziale Probleme in Niederiandisch-Westindien. Jena 1925. Kiesselbach, G. A., Die wirtschafts- und rechtsgeschichtliche Entwicklung der Seeversicherung in Hamburg 1901.

Кiliani, R., Die Grossbanken-Entwicklung in Holland und die mitteleuropaische Wirtschaft. 2. Aufl. Leipzig 1923.

Кleinsсhmidt, A., Geschichte des K6nigreichs Westfalen. Gotha 1893.

Klerk d e Reus, G. C, Geschichtlicher Oberblick der administrativen, rechtlichen und finanziellen Entwicklung der Niederl.-Ostind. Compagnie. 1894.

Kloot Meyburg, B. W. van der, Een productiekartel in de hollandsche steenindustrie in de 17. eeuw. Econ.-Histor. Jaarb. II, 1916.

— De economische ontwikkeling van een zuid-hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der 20de eeuw. ‘s-Gravenhage 1920.

— Eenige gegevens over de hollandsche steenindustrie in de 17е eeuw. Econ.-Histor. Jaarb. XI. 1925.

Кluit, A., Jets over den laatsten engelschen oorlog met de republiek en over Nederlands koophandel. Amsterdam 1794.

Koch, F. С, De engelsche Königsjuweelen in de Rotterdamsche Bank van leaning. Rotterd. Jaarb. 1915.

— Uit den franschen tijd. Rotterd. Jaarb. 1922–1925.

Коenen, H. J., Geschiedenis der joden in Nederland. Utrecht 1843.

— Voorlezingen over de geschiedenis der nijverheid in Nederland. Haarlem 1856.

— De vroegere en latere Siederlandsche handelspolitiek. Haarlem 1857.

— De nederlandsche boerenstand historisch beschreven. Haarlem 1858.

Коhler, I., Niederland. Handelsrecht in der Blütezeit des Freistaates. Nach den Materialien von Heсht. Ztschr. f. d. ges. Handelsrecht 59. 1907.

Коhlmann, K., Das Tabaksmonopol im Gottorper Anteil von Schleswig-Holstein. Ztschr. f. schlesw.-holst. Gesch. XIV. 1884.

Kоker, De rechtsboestand der marken. De Economist. 1880. Kolkert, W. J., Nederland en het Zweedsche imperialisme. Acad. Proefschrift (Amsterdam). Deventer 1908.

Koopman, De, of bijdragen ten opbouw van Nederlands koophandel en zeevaart 6 deelen. Amsterdam 1768–1776.

Кötzsсhke, R., Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mlttelalters. Jena 1924. (Handbuch der Wirtschaftsgeschichte, herausg. von G. Brodnitz.)

Комментарии(й) 0

Вы будете Первым
© 2012-2019 Электронная библиотека booklot.org