Пользовательский поиск

Книга К истории экономического развитие Голландии в XVI-XVIII веках. Переводчик: Сегаль М. Н.. Страница 99

Кол-во голосов: 0

Коudijs, I., De houding van Amsterdam ten opzichte van de overdracht der posterijen aan’ tgemeene land in de jaren 1747–1748. Bijdr. v. vad geschied., IV. Reeks, 10. Deel. 1912.

Kretzschmar, J., Schwedische Handelskompanien und Kolonisationsversuche im 16. und 17. Jahrhundert. Hansische Geschichtsblatter 1911. I.

Kruseman, J., Wederlegging van Jets etc. ‘s-Gravenhage 1840.

Kuske, В., Kölner Fischhandel vom 14–17. Jahrhundert. Westdeutsche Ztschr. XXIV. 1905.

— Handel und Handelspolitik am Niederrhein vom 13. — 16. Jahrhundert. Hans. Gesch.-Blatter 1909.

La Fargue, Onderzoek van de verhandeling ten redres des Koophandels. 's-Gravenhage 1752.

Laspeyres, E. Geschichte der volkswirtschaftlichen Anschauungen der Niederlander und ihrer Literatur zur Zeit der Republik. (Preisschriften der fürstl. Jablonowskischen Gesellschaft. XI.) Leipzig 1863.

Des italiemschen Priesters und Theologen Vincenzo Laurefici Reise durch Deutschland, die Niederlande und England (1613). Mitgeteilt von W. Friedensburg. Archiv f. Kulturgeschichte. Bd. I. Berlin.

Le Beuf, Du commerce de Nantes. Nantes 1857.

Le Jeune, J. C. W., Het brieven-postwezen in de Republiek der Vereen. Nederlanden. Utrecht 1851.

Lenz, F., und Unhоllz, O., Die Geschichte des Bankhauses Gebriider Schickler. Festschrift zum 200 jahrigen Bestehen. Berlin 1912.

Le Poole, S. J., Het dagboek van een Leidenaar uit d. jare 1747. Jaarb. v. geschied. en oudheidk. v. Leiden en Rhijnland. 1915.

Levasseur, E., Histoire du commerce de la France. 2 parties. Paris 1911/1912.

Lintum, C. te, De textielindustrie in Oud-Rotterdam. Rotterd Jaarboekje VII. 1900.

— De Merchant Adventurers in de Nederlanden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den Engelschen handel met Nederland. ‘s-Gravenhage 1905.

— Emigratie over Rotterdam in de 18е eeuw. De Gids 1908.

— Het laatste geheime lijnwaadcontract der Nederl. Handel-Maatschappij. De Economist. 1916.

Lintem, С. te, Rotterdam en de oprichting der Nederlandsche Handelmaatschappij. Rotterdam. Jaarb. 1924.

List, F., Das nationale System der politischen Okonomie. Bd. I. Stuttgart und Tubingen 1841.

Löhnis, Boschcultuur in Nederland. De Economist. 1880.

Lugard, G. I., Bijdrage tot de geschiedenis van den handel in Barbarije in de 18e eeuw. Econ.-Histor. Jaarb. IX. 1923.

Luzac, E., Holland's rijkdom, behelzende den oorsprong van den Koophandel en van de magt van dezen staat etc, 4 Deelen. Leyden 1780 —1783.

Macpherson, D., Annals of commerce, manufactures, fishieries and navigation etc., Vol. 2–4. London 1805.

Magnelle, F., Joseph II. et la liberte de l'Escaut. La France et l'Europe. Bruxelles 1897.

Maintrieu, J., Le traite d'Utrecht et les polemiques du commerce anglais. These. Paris 1909.

Malvezin, Th., Histoire du commerce de Bordeaux depuis les origines jusqu'a nos jours. Tome 2, 3. Bordeaux 1892.

Manen, Ch. A. van, Armenpflege in Amsterdam in ihrer historischen Entwicklung. Leiden 1913.

— Bedrijfsleven en de strijd tegen de armoede in Nederland. ‘s-Gravenhage 1918.

Manger, Recherches sur les relations économiques entre la France et la Hollande pendant la révolution française (1785–1795). Proefschr. Amsterdam 1923.

Mansvelt, W. M. F., Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost-Ind. Compagnie. Proefschr. Amsterdam 1922.

Marion, M., Histoire finaneiere de la France depuis 1715. Tome 1, 2. Paris 1914.

Mees, W. C, Proeve eener geschiedenis van het bankwezen in Nederland gedurende den tijd der Republiek. Rotterdam 1838.

Meyer-Wiersma, K., Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795–1802. Proefschr. Groningen 1888.

Mémoires sur le commerce des Hollandais dans tous les états et empires dii monde. Nouv. édit. Amsterdam 1718.

Menne, K., Die Entwicklung der Niederlander zur Nation. Eine anthropogeographische Skizze. Angewandte Geographie I, H. 6. Halle a. S. 1903.

Mensi, F. Frhr. v., Die Finanzen Österreichs von 1701–1740. Wien 1890.

Mercator's letters on Portugal and its commerce. London 1754.

Metelerkamp, R., De toestand van Nederland in vergelijking gebragt met die van eenige andere landen van Europa. 2 deelen. Rotterdam 1804.

Meulen, W. W. van der, Beschrijving van eenige westindische plantageleeningen. Bijdragen en Mededeelingen XXV. 1904.

Minderhоud, G., Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Groningen.. Proefschrift (Wageningen). Groningen 1925.

Moerner, Th., v. Kurbrandenburgs Staatsvertrgge von 1601 bis 1700. Berlin 1867.

Müller, F., Das Wasserwesen der niederland. Provinz Zeeland. Berlin 1898.

Münker, H., Die Weseler Schiffahrt vornehmlich zur Zeit des spanisch-niederland. Krieges. Wesel 1908.

Müller, P. L., Nederlands eerste betrekkingen met Oostenrijk. Letterk. Verh. d. Kon. Akademie Deel V. Amsterdam 1876.

Мüller, S., Mare clausum. Bijdrage tot de geschiedenis der rivaliteit van Engeland en Nederland in de 17. eeuw. Acad. Proefschrift (Leiden). Amsterdam 1872.

— Geschiedenis der Noordsche Compagnie. Utrecht 1874.

— De Gilden en het regeerings-toezicht op handel en nijverheid in de Middeleeuwen. De Gids 1897. II.

Multatuli (Dekker). Max Havelaar, of de Koffijveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. 2 Deelen. 2 druk. Amsterdam 1860.

Murris, R., La Hollande et les Hollandais au XVIIe et au XVIIIе siècles, vus par les Francais. Acad. Proefschr. Amsterdam. Paris 1925.

Naber, J. W. A., Overheersching en vrijwording. Geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk Juli 1810 bis November 1813. Haarlem 1913.

Nасhоd, O., Die Beziehungen der Niederlandisch-Ostindischen Kompagnie zu Japan. Rostocker Diss. 1897.

Nanninga-Uitterdijk, J., Een Kamper handelshuis te Lissabon 1572 tot 1594. Zwolle 1904.

Naudé, W., Die Getreidechandelspolitik der europaischen Staaten vom 13. bis zum 18. Jahrhundert. Bd. 1, 2 (Acta Borussia). Berlin 1896 u. 1901.

N(emniсh), Ph., Ober die Frage: wird Antwerpen im Handel wieder so bedeutend werden, als es ehemals war; und welche Folgen überhaupt wird die Erüffnung der Schelde fur die handelnde Welt haben? Mit vorzüglicher Rucksicht auf Holland, England, die Hansestadte und in-sonderheit auf Hamburg. Hamburg 1802.

Nemniсh, P. A., Tagebuch einer der Kultur und Industrie gewidmeten Reise. Teil 3, 4: Holland. Tubingen 1809/1810.

Niebuhr, B. G., Circularbriefe aus Holland 1808. Nachgelassene Schriften nichtphilologischen Inhalts. Hamburg 1842.

Nirerоp, F. S. van, De immigratie en emigratie te Amsterdam. De Economist, 1893.

— L. van, De bevolkingsbeweging der Nederlandsche stad. Acad. Proefschr. Amsterdam 1905.

— Uit de bakermat der Amsterdamsche handelsstatistik. 13. Jaarboek v. h. Genootschap Amstelodamum. 1915.

— Stukken betr. de nijverheid der Refugies te Amsterdam. Econ.-Histor. Jaarb. VII. 1921; IX. 1Э23.

— De honderd hoogst aangeslagenen te Amsterdam in 1813. Econ.-Histor. Jaarb. XI. 1925.

Oesterreichs Staatsverträge. — Niederlande, bearb. von H. Srbik. Bd. I. Wien 1911.

(Osiander), Beleuchtung des Kampfes iiber Handelsfreiheit und Verbotsystem in den Niederlanden, begriindet auf einer Darstellung des Getreidehandels und der allgemeinen Handelsverhaltrfisse. Amsterdam u. Leipzig 1828.

Оsiander, H. F., Geschichtliche Darstellung der niederlandischen Finanzen von 1830–1833. Stuttgart u. Amsterdam 1834.

Оvervооrde, J. С, De centralisatie van het hollandsche Postwezen in het midden der 18е eeuw. Bij dr. v. vad. geschiedenis, IV. Reeks., I. deel. (1900).

— Geschiedenis van het Postwezen in Nederland voor 1795. Leiden 1902. Diary and correspondence of Samuel Pepуs, Vol. II. London 1890.

Perrels, J. W., Bijdragen, tot de geschiedenis van den Schotsen stapel te Vere. Overgedr. uit. v. h. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1905. Middelburg 1905.

Pierson, N. G., Beschouwingen over Holland's welvaart bij engelsche economisten der zeventiende eeuw. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Alcad. van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, IV. Reeks, 6. deel. Amsterdam 1904.

Poelmans, W. J. L., De eerste kalandermolen in Rotterdam. Rotterd. Jaarboekje, 1921.

Pоlak, H., De strijd der diamantbewerkers. Amsterdam 1896.

Posthumus, N. W., Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche Textielnijverheid. Deel 2–6. ‘s-Gravenhage 1911–1922.

— Recueil des documents internationaux relatifs a l'istoire economique de 1814 a 1924. Tome I. Amsterdam 1925.

— Statistiek van den in- en uitvoer van Amsterdam in het jaar 1774. Bijdragen en Mededeelingen XXXIV. 1913.

— Statistiek van den in- en uitvoer van Rotterdam en Dordrecht in het jaar 1680. Bijdragen en Mededeel. XXXIV. 1913.

— Gegevens betr. landbouw toestanden in Rijnland in het jaar 1575. Bijdragen en Mededeel. XXXV. 1914.

— Bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland 1–7. Bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland I. 1916; weiter: Econ. Histor. Jaarb. XI. 1925.

— Uit de voorgeschiedenis van de wetgewing tegen den Kinderarbeid in Nederland. Econ.-Histor. Jaarb. IV. 1918.

— Documenten betr. de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de 19е eeuw. Deel 1–4. ‘s-Gravenhage 1919–1925.

— Stukken betr. de handelsbetrekkingen met Japan in het begin der 19е eeuw. Econ.-Histor. Jaarb. VI. 1920.

— Eene kartelovereenkomst in de 17. eeuw. in den Amsterdamschen zijdehandel. Econ.-Histor. Jaarb. VI. 1920.

Preuss, G. F., Philipp II., die Niederlgnder und ihre erste Indienfahrt. (Festschrift z. Jahrhundertfeier d. Universitat zu Breslau.) Breslau 1911.

Priagsheim, O., Die Lage der arbeitenden Klassen in Holland. Archiv f. soziale Gesetzgebung u. Statistik. Bd. I. 1888.

— Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklungsgeschichte der vereinigten Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert. Staats- u. sozialwiss. Forschungen, herausgeg. von G. Schmoller. Bd. 10, H. 3. Leipzig 1890.

— Neuere Untersuchungen iiber die Lage der arbeitenden Klassen in Holland. Archiv f. soziale Gesetzgebung u. Statistik IV. 1891.

Quarles van Ufford, Een kijkje in Twenthe. De Economist. 1871.

Rachel, H., Die Handels-, Zoll- und Akzisepolitik Brandenburg-Preussens. Bd. 1. 2, I (Acta Borussica); Berlin 1911 u. 1922,

Rасhfahl, F., Wilhelm von Oranien und der niederlandische Aufstand. Bd. I. Halle a. S. 1906.

— Kalvirvismus und Kapitalismus. Internationale Wochenschrift III. 1909.

Ranke, E. v., Köln und das Rheinland im Wirtschaftsleben des 16. u. 17. Jahrhunderts. Hans. Gesch.-Blatter. 1922.

Ravesteijn, W. van, Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling and Amsterdam gedurende de 16de en het eerste kwart der 17de eeuw. Amsterdam 1906.

Recueil des instructions donnees aux ambassadeurs et ministres de France etc. Tome 21. 22. La Hollande 1648–1730. Paris 1922/1923.

Reens. A., De vleeschexport van Nederland. ‘s-Gravenhage 1922.

Reesse, J. J., De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17. eeuw. tot 1Я94. 2 Deelen. Haarlem 1908, 1911.

Rehder, W., Althollandische Bauweise in Friedrichstadt an der Eider. Nordelbingen. Bd. I. Flensburg 1923.

Reimeringer, G. A., De ontwikkeling der Leidsche textielnijverheid in de 19е eeuw. Jaarb. v. geschied. en oudheidk. van Leiden en Rijnlanld. 1917.

Reismann-Grone, Die deutschen Reichshgfen und das Zollbundnis mit den Niederlamden. München 1899.

Renier, I. S,, Histoire de l'industrie drapiere au pays de Liege et particulierement dans l'arrondissement de Verviers. Liege 1881.

Riemsdijk, B. W. F. van, Een en ander over de Loosdrechtsche porceleinfabriek. Oud-Holland 33. 1915.

— J. van, Het brandersbedrijf te Schiedam in de 17е en 18е eeuw. Schiedam o. J.

Rijn, G. van, De aktiehandel in 1720 te Rotterdam en de Maatschappij van Assurantie, disconteering en beleening dezer Stad. Rotterd. Jaarboekje VI. 1899.

Rijpma, E., De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks zestienhonderd, vooral in de laatste jaren der zesdende eeuw. Groningen 1924.

Rijswijк, В. van, Geschiedenis van het Dordtsche stapelrecht. ‘s-Gravenhage 1900.

Rode, A., Robert Bargrave, ein englischer Reisender des 17. Jahrhunderts. Beilage zum 13. Jahresbericht der Oberrealschule in Eimsbiittel zu Hamburg. 1905.

Rоever, N. de, De Amsterdamsche Weeskamer. Acad. Proefschrift. Amsterdam 1878.

—Twee concurrenten van de eerste West-Indische Compagnie, Oud-Holland VII (1889).

Rооsebооm, M. P., The Scottish staple in the Netherlands. An account of the trade relations between Scotland and the Low Countries from 1292 till 1676. The Hague 1910.

Rootlieb, H., Bijdrage tot de kennis van Amsterdam's financien in den franschen tijd. 12. Jaarboek v. h. genootsch. Amstelodamum. 1914.

Rubin, M., 1807–1814. Studier til Kobenhavns og Danmarks Historic Kobenhavn 1892.

Sarmenhaus, W., Die Festsetzung der niederlandischen Religionsflüchtlinge im 16. Jahrhundert in Wesel und ihre Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt. Kieler Diss. Wesel 1913.

Sassen, A., Een blik op de nijverheid en den toestand der arbeiders te Tilburg. Staatkundig en staathuishoudkundig Jaarboekje voor 1871.

Sautijn Kluit, W. P., Geschiedenis en invloed van het Continental Stelsel op den staatkundigen en maatschappelijken toestand van Europa. Acad. Proefschrift. Amsterdam 1863.

— De Amsterdamsche beurs in 1763 en 1773. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den handel. Amsterdam 1865.

— De Amsterdamsche prijs-courantiers in de 17е en 18е eeuw. Bijdr. v. vad. geschiedenis, N. Reeks. 8. deel. 1875.

Комментарии(й) 0

Вы будете Первым
© 2012-2018 Электронная библиотека booklot.org